Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master’s in Human Rights and Migration Studies

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

 • Εισηγήσεις και σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής & Επιτροπών αξιολόγησης (π.χ. αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών, απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών έργου)
 • Σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διαγωνισμών κ.λ.π.
 • Διαχείριση δεδομένων φοιτητών (συλλογή, διατήρηση και χρήση δεδομένων με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία)
 • Διαχείριση δεδομένων μαθημάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώσεις μαθημάτων, παρουσιολόγια, βαθμολόγια, υποτροφίες)
 • Διαχείριση ιστοτόπων ΠΜΣ
 • Διαχείριση αιτημάτων (φοιτητών, μελών ΔΕΠ, Εξωτερικών Συνεργατών, Πελατών)
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ορκωμοσίας)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών ΠΜΣ
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμών κύκλων σπουδών του ΠΜΣ
 • Σύνταξη αιτημάτων, εντολών πληρωμής κλπ προς τον Ε.ΛΚ.Ε, για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ.
 • Οργάνωση διοικητικών φακέλων σε περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΠΜΣ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Διαχείριση αρχείου νομοθεσίας (π.χ. ιδρυτικά ΦΕΚ, νομοθεσία απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης, εγκύκλιοι ΛΑΕΚ, αποφάσεις συλλογικών οργάνων ΠΑΜΑΚ)
 • Διαχείριση αρχείου πρότυπων εντύπων (π.χ. εντύπων ΕΛΚΕ)& οδηγιών (π.χ. οδηγίες ΑΔΙΠ)
 • Σύνταξη και ενημέρωση οδηγιών εργασίας ΠΜΣ
 • Έλεγχος αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας διεργασιών ΠΜΣ


για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 6.411 (6.411 ευρώ), (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας για έως και ίσο με το ως άνω χρονικό διάστημα με ανάλογη αμοιβή μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

16737/08.10.2020

Κατάσταση

Επεξεργασία αιτήσεων

Έναρξη Υποβολών

09/10/2020 (00:00)

Λήξη Υποβολών

23/10/2020 (23:59)
Η προθεσμία των υποβολών έχει λήξει.