Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

·        Παρακολούθηση προϋπολογισμών κύκλων σπουδών του ΠΜΣ

·        Σύνταξη αιτημάτων, εντολών πληρωμής κλπ προς τον Ε.ΛΚ.Ε, για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ.

·        Διαχείριση δεδομένων φοιτητών (συλλογή, διατήρηση και χρήση δεδομένων με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία) και αιτημάτων φοιτητών για τον προσδιορισμό δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4485/2017

·        Διαχείριση δεδομένων μαθημάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώσεις μαθημάτων, παρουσιολόγια, βαθμολόγια)

·        Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ορκωμοσίας)

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι 9 (εννέα) μήνες.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

20148/12.11.2020

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

13/11/2020 (00:00)

Λήξη Υποβολών

30/11/2020 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.