Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (CARAT), Κωδικός ΟΠΣ: 5030606

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (CARAT)", και Κωδικό ΟΠΣ: 5030606, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, Δράση Εθνικής Εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής: 


  • Συμμετοχή στο Πακέτο ΕΕ3 Συλλογή, Οργάνωση και Συγγραφή Περιεχομένου, Παραδοτέα: ΕΕ3Π2 Οργάνωση της πληροφορίας της Ιστορίας Πόλεων και ΕΕ3Π3 Παραγωγή και Συγγραφή Περιεχομένου.
  • Συμμετοχή στο Πακέτο ΕΕ5 Εγκατάσταση και Έλεγχος Λογισμικού, Παραδοτέα: ΕΕΠ51 Έλεγχος και παραμετροποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας, ΕΕ5Π2 Έλεγχος και εγκατάσταση εφαρμογής κινητών συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας, ΕΕ5Π3 Έλεγχος και εγκατάσταση εφαρμογής γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας.


Με διάρκεια 5 μηνών, από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους 5.000 € (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιοριστεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για τοπλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


 

Αριθμός Πρωτοκόλλου

20147/12.11.2020

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

13/11/2020 (00:00)

Λήξη Υποβολών

27/11/2020 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.