«Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

·        Παρακολούθηση προϋπολογισμών κύκλων σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Σύνταξη αιτημάτων, εντολών πληρωμής κλπ προς τον Ε.Λ.Κ.Ε, για την οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Οργάνωση διοικητικών φακέλων σε περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων

·        Διαχείριση αρχείου νομοθεσίας (π.χ. ιδρυτικά ΦΕΚ, νομοθεσία απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης, εγκύκλιοι ΛΑΕΚ, αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

·        Διαχείριση αρχείου πρότυπων εντύπων (π.χ. εντύπων Ε.Λ.Κ.Ε.)  

·        Εισηγήσεις και σύνταξη πρακτικών Επιτροπών αξιολόγησης (π.χ. απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών έργου)

·        Διαχείριση δεδομένων φοιτητών (συλλογή, διατήρηση και χρήση δεδομένων με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία)

·        Διαχείριση δεδομένων μαθημάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώσεις μαθημάτων, παρουσιολόγια, βαθμολόγια, υποτροφίες)

·        Διαχείριση αιτημάτων (φοιτητών, μελών ΔΕΠ, Εξωτερικών Συνεργατών, Πελατών)

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

20210/13.11.2020

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

14/11/2020 (00:00)

Λήξη Υποβολών

01/12/2020 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.