Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND), Κωδικός ΟΠΣ: 5066859

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (HapticSOUND)" και κωδικό ΟΠΣ 5066859, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογής αναγνώρισης δακτυλισμών με χρήση καμερών ToF και μικροελεγκτών που θα αναπτυχθεί σε γλώσσες Python και Max, με αξιοποίηση βιβλιοθηκών OpenCV (Open Source Computer Vision Library) και Max/MSP, ως μέρος του έργου HapticSOUND, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ενημέρωσης, Διάδρασης, Ψυχαγωγίας, ΥΕΕ3.3 Ανάπτυξη υποσυστήματος Διάδρασης Π3.5: Υποσύστημα Διάδρασης (SW) (Μ25, 25/06/2022).

Με διάρκεια 12 μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000€) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

24665/23.12.2020

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

24/12/2020 (00:00)

Λήξη Υποβολών

11/01/2021 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.