Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κωδικός ΟΠΣ 5124320

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη με τίτλο «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 5124320, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Π.Α.) για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Υπεύθυνος γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η θέση αφορά την δημιουργία Εγκεκριμένου Οργανογράμματος Φορέα και απόσπασμα Οργανισμού, την παροχή βοήθειας στους ερευνητές να κατανοήσουν τις πιθανές εμπορικές εφαρμογές της έρευνάς τους και περιγραφή της αξίας τους σε εξωτερικούς συνεργάτες. Συνεργασία με τους ερευνητές ώστε να κάνουν την έρευνά τους πιο ελκυστική από εμπορική άποψη. Διαχείριση των υπαρχουσών αδειών και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις άδειες. Συνεργασία με δικηγόρους ευρεσιτεχνιών για την υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για λογαριασμό του πανεπιστημίου και διαχείριση της δίωξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Συμβουλευτική στη δημιουργία spin-offs. Παράλληλα αφορά τον συντονισμό και διαχείριση συναντήσεων με μέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εξωτερικούς συνεργάτες στο χώρο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Παραδοτέα:

ΠΕ 2.1: Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα Φορέα και απόσπασμα Οργανισμού

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης και έως 09/11/2022, με αμοιβή ύψους 17.520,00 € (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη της Πράξης, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ
Αριθμός Πρωτοκόλλου

1556/20.01.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

21/01/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

07/02/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.