«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδαιφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (3) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/06/2023)» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ97), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Κωδικός Θέσης Α

Ανάπτυξη και τοποθέτηση σήμανσης μπράιγ σε όλους τους χώρους του κτιρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (γραφεία, αίθουσες, αμφιθέατρα, κτλ.) και παραγωγή βιβλιοθήκης μπράιγ βιβλίων με συγγράμματα από κάθε Τμήμα.

Παραδοτέα:

1.     εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τοποθέτηση σήμανσης μπράιγ σε όλους τους χώρους του κτιρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (γραφεία, αίθουσες, αμφιθέατρα, κτλ.), στο πλαίσιο του παραδοτέου Π1.2 Εκθέσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας χώρων του πανεπιστημίου

2.     εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με την επεξεργασία και παραγωγή μπράιγ βιβλίων/συγγραμμάτων από κάθε Τμήμα, στο πλαίσιο του παραδοτέου Π1.3 Προσβάσιμα συγγράμματα 

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως 30/06/2023, με αμοιβή ύψους 13.650,00€ (δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Β

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού και απτικο-ακουστικών οδηγών προσβασιμότητας για άτομα με οπτική αναπηρία.

Παραδοτέα:

1.     εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή απτικού και απτικο- ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού και τα πρωτότυπα του υλικού που θα παραχθεί, στο πλαίσιο του παραδοτέου Π1.3 Προσβάσιμα συγγράμματα

2.     εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή απτικοακουστικών οδηγών προσβασιμότητας για άτομα με οπτική αναπηρία και τα πρωτότυπα των οδηγών που θα παραχθούν, στο πλαίσιο του παραδοτέου Π1.2 Εκθέσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας χώρων του πανεπιστημίου.

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως 30/06/2023, με αμοιβή ύψους 12.470,00€ (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

3197/10.02.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

11/02/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

08/03/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.