ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162285, που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το εκάστοτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας (πλήρους ή μερικής), με παραδοτέο τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

3803/18.02.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

19/02/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

28/02/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.