Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID, Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-02000-ΟΠΣ 5072497, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με ειδικότερο παραδοτέο έργο:

  • Έρευνα για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, με προσανατολισμό στις Παιδαγωγικές δραστηριότητες του έργου [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (λήξη παραδοτέου 28/09/2022)].
  • Δημιουργία σεναρίων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση κοινωνικού ρομπότ σε δράσεις σε μουσείο [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.3. (Π20) Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείο για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ (λήξη παραδοτέου 28/03/2023)].


Με διάρκεια επτά (7) μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώΑριθμός Πρωτοκόλλου

6980/23.03.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

24/03/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

08/04/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.