Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5162366

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366 (υπ’ αριθμ. 40887/15.04.2022 Απόφαση Ένταξης), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασιών. Εκπόνηση μελετών και ερευνών. Δημιουργία και αξιοποίηση Κοινοτήτων Μάθησης - Οργάνωση μητρώου συνεργαζόμενων μελών. Διαμόρφωση του Προγράμματος Επιμόρφωσης. Συλλογή/ανάλυση απαιτήσεων και τεχνικές προδιαγραφές. Δημιουργία περιεχομένου για τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Οργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης. Δημιουργία ανοιχτής πρόσκλησης για κατάθεση προτάσεων με καινοτόμες πρακτικές/νέες διδακτικές προσέγγισης. Διενέργεια διαγωνισμού για τη δημιουργία λογότυπου του γραφείου από φοιτητές.

Συμμετοχή στα Παραδοτέα

• Π1.1: Αναφορά με τα αποτελέσματα επικοινωνίας με τα ιδρύματα, κέντρα, γραφεία, εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα οποία υπήρξε επικοινωνία για συνεργασία. Τα Πρωτόκολλα/μνημόνια συνεργασίας με άλλα ιδρύματα που ενδεχόμενα θα συναφθούν.

• Π1.2.1: Αναφορά βιβλιογραφίας.

• Π1.2.3: Αναφορά της μεθοδολογίας και των ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας & αναφορά των ευρημάτων των συνεντεύξεων.

• Π1.2.4: Αναφορά των ευρημάτων των μελετών ικανοποίησης του διδακτικού προσωπικού.

• Π1.3: Αναφορά με το Μητρώο συνεργαζόμενων μελών διδακτικού προσωπικού ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Αναφορά για τη συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας μάθησης. 

• Π2.1: Φάκελος με το ακριβές πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων/Εργαστηρίων και κύκλων μάθησης, syllabus, ανακοινώσεις.

• Π3.1: Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της διαδικτυακής πλατφόρμας.

• Π3.3: Φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό

• Π4.1: Αναφορά δράσεων διάχυσης και προβολής

• Π4.2: Αναφορά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό

• Π4.3: Οι προδιαγραφές δημιουργίας του λογοτύπου. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων και η ανάδειξη του λογοτύπου από επιτροπή.


Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης και έως 30/06/2023, με αμοιβή ύψους 23.260,00€(είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

13701/27.06.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

28/06/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

12/07/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.