«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδαιφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (3) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Αυτεπιστασία (11/03/2019-30/09/2023)» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ97), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Κωδικός Θέσης Α

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή 3D εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ανάπτυξη ή/και ενημέρωση εφαρμογών, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών υποστήριξης της προσβασιμότητας, παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού με επιστημονική σημειογραφία και μαθηματικές σχέσεις σε διάφορους ψηφιακούς μορφότυπους.

Παραδοτέα:

1.    εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή 3D εκπαιδευτικού υλικού και τα πρωτότυπα που υλικού που θα παραχθεί,

2.    εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

3.   εκθέσεις/ αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη ή/και ενημέρωση εφαρμογών, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών υποστήριξης της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών/ διαδικασιών/ υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, και

4.    προσβάσιμα συγγράμματα και γενικότερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό με επιστημονική σημειογραφία και μαθηματικές σχέσεις σε διάφορους ψηφιακούς μορφότυπους.

 

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως 30/09/2023, με αμοιβή ύψους 27.000,00€ (είκοσι-επτά χιλιάδες ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Κωδικός Θέσης Β

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξης της χωρικής προσβασιμότητας.

Παραδοτέα:

1.  Eκθέσεις/ αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη ή/και ενημέρωση εφαρμογών, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών υποστήριξης της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών/ διαδικασιών/ υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν

 

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως 30/09/2023, με αμοιβή ύψους 18.000,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

13696/27.06.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

28/06/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

12/07/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.