Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Κωδικός θέσης Α:

Έναν (1) υπάλληλο, με αντικείμενο εργασίας, τη διοικητική υποστήριξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

·        Παρακολούθηση προϋπολογισμών κύκλων σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Σύνταξη αιτημάτων, εντολών πληρωμής κ.λπ. προς τον Ε.Λ.Κ.Ε, για την οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Άντληση οικονομικών στοιχείων για τη σύνταξη προϋπολογισμών – απολογισμών 

·        Σύνταξη και ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων

·        Διαχείριση αρχείου νομοθεσίας (π.χ. ιδρυτικά ΦΕΚ, νομοθεσία απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης, εγκύκλιοι ΛΑΕΚ, αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

·        Διαχείριση αρχείου πρότυπων εντύπων (π.χ. εντύπων Ε.Λ.Κ.Ε.) & οδηγιών (π.χ. οδηγίες ΑΔΙΠ)

·        Οργάνωση διοικητικών φακέλων σε περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Εισηγήσεις και σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών αξιολόγησης (π.χ. αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών, απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών έργου)

·        Εκτέλεση αποφάσεων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. και τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό του Προγράμματος

·        Σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διαγωνισμών κ.λπ.

·        Διαχείριση δεδομένων φοιτητών (συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία)

·        Διαχείριση δεδομένων μαθημάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώσεις μαθημάτων, παρουσιολόγια, βαθμολόγια, υποτροφίες, πρόγραμμα εξετάσεων)

·        Διαχείριση αιτημάτων (φοιτητών, μελών ΔΕΠ, Εξωτερικών Συνεργατών, κ.ά.)

·        Χορήγηση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Άντληση στοιχείων από το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας για στατιστικούς λόγους

·        Διαχείριση ιστότοπου του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ορκωμοσίας, Business Challenges)

·        Σχεδιασμός και ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών του Δ.Π.Μ.Σ.

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και για δώδεκα (12) μήνες.


Κωδικός θέσης Β:

Έναν (1) υπάλληλο, με αντικείμενο εργασίας, τη διοικητική υποστήριξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο συνίσταται, ενδεικτικώς σε:

·        Εισηγήσεις και σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών αξιολόγησης (π.χ. αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών, απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, αιτήσεων υποψήφιων διαχειριστών έργου)

·        Εκτέλεση αποφάσεων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. και τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό του Προγράμματος

·        Σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διαγωνισμών κ.λπ.

·        Διαχείριση δεδομένων φοιτητών (συλλογή, διατήρηση και χρήση δεδομένων με ασφάλεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία)

·        Διαχείριση δεδομένων μαθημάτων (π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώσεις μαθημάτων, παρουσιολόγια, βαθμολόγια, υποτροφίες, πρόγραμμα εξετάσεων)

·        Διαχείριση αιτημάτων (φοιτητών, μελών ΔΕΠ, Εξωτερικών Συνεργατών, κ.ά.)

·        Χορήγηση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Άντληση στοιχείων από το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας για στατιστικούς λόγους

·        Διαχείριση ιστότοπου του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ορκωμοσίας, Business Challenges)

·        Σχεδιασμός και ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Άντληση οικονομικών στοιχείων (φοιτητών, προμηθειών, εξόδων και υπηρεσιών) 

·        Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

·        Διαχείριση λογιστικών εφαρμογών και λογιστικών υπηρεσιών

·        Οργάνωση διοικητικών φακέλων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

·        Διαχείριση αρχείου νομοθεσίας (π.χ. ιδρυτικά ΦΕΚ, νομοθεσία απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης, εγκύκλιοι ΛΑΕΚ, αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

·        Διαχείριση αρχείου πρότυπων εντύπων (π.χ. εντύπων Ε.Λ.Κ.Ε.) & οδηγιών (π.χ. οδηγίες ΑΔΙΠ)

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και για δώδεκα (12) μήνες.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

13806/28.06.2022

Κατάσταση

Επεξεργασία αιτήσεων

Έναρξη Υποβολών

29/06/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

14/07/2022 (23:59)
Η προθεσμία των υποβολών έχει λήξει.