Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων του Γραφείου Περιβαλλοντικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα είναι επιφορτισμένος με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο και εμπίπτει στα προσόντα του. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των υπαρχόντων περιβαλλοντικών δράσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη διεύρυνσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων της Περιβαλλοντικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Θα είναι επιφορτισμένος με τη συντήρηση και τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης υλικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την προσπάθεια διεύρυνσής του για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών. Επίσης θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των εργασιών συντήρησης του πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις και επικοινωνία του Γραφείου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για τη συμπλήρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, τη σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, σύμφωνα με το πρότυπο EMAS, τον συντονισμό και ολοκλήρωση της εξωτερικής επιθεώρησης του Συστήματος, καθώς επίσης και την επικοινωνία με την αρμόδια για το EMAS υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

15151/13.07.2022

Κατάσταση

Επεξεργασία αιτήσεων

Έναρξη Υποβολών

14/07/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

29/07/2022 (23:59)
Η προθεσμία των υποβολών έχει λήξει.