Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID, Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-02000-ΟΠΣ 5072497, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Κωδικός Θέσης Α:

● Έρευνα για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, με προσανατολισμό στις Παιδαγωγικές δραστηριότητες του έργου [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (28/09/2022)]. 

● Προσαρμογή σεναρίων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση κοινωνικού ρομπότ σε δράσεις σε μουσείο [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.3. Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείο για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ (28/03/2023)].

● Συμμετοχή στην πιλοτική αξιολόγηση [ΕΕ6: Πιλοτική Αξιολόγηση, Π6.2 Αξιολόγηση στο μουσείο και τελική αποτίμηση έργου (28/03/2023)].

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/03/2023), με αμοιβή ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Β:

● Τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση στη συναρμολόγηση ρομποτικών οντοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης [ΕΕ2: Σχεδίαση Και Κατασκευή Κοινωνικού Ρομπότ με Δυνατότητα Ανάγνωσης RFID Ετικετών. Π2.4 Κοινωνικό ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνολογία ανάγνωσης RFID ετικετών, τεχνητής νοημοσύνης, δυνατότητα κίνησης, αποφυγής εμποδίων και δυνατότητα αναγνώρισης θέσης και κίνησης προς οποιοδήποτε επιθυμητό έκθεμα (28/03/2023)].

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/03/2023) , με αμοιβή ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Γ:

● Συμμετοχή στη δημιουργία περιεχομένου για παροχή ψηφιακής ξενάγησης [ΕΕ4:Ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση του μουσείου και την παροχή ψηφιακής ξενάγησης σε φορητή συσκευή του επισκέπτη μεσω τεχνολογίας RFID Π4.4 Ανάπτυξη λογισμικού και ενσωμάτωση συναφούς περιεχομένου για παροχή ψηφιακής ξενάγησης στη φορητή συσκευή του επισκέπτη (28/03/2023)]

● Συμμετοχή στη σχεδίαση εκπαιδευτικών παιγνίων πολιτιστικού περιεχομένου [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.3. Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείου για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ (28/03/2023)]

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/03/2023) , με αμοιβή ύψους τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (3.200 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Δ:

● Τεχνική υποστήριξη για την ορθή τοποθέτηση και πλοήγηση των έξυπνων συσκευών των επισκεπτών στους χώρους των μουσείων [ΕΕ3: Σχεδίαση και Κατασκευή Φορητής Συσκευής με

Δυνατότητα Ανάγνωσης RFID Ετικετών και Πλοήγησης προς Επιθυμητό Έκθεμα, Π3.4 Επικαιροποίηση πρωτότυπης μεθόδου εύρεσης των αντικειμένων από φορητή συσκευή και κατεύθυνση της κίνησης προς αυτά (28/03/2023)].

● Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη διεπαφών ειδικά στο πεδίο της ανάπτυξης λογισμικού οπτικοποίησης δεδομένων (28/03/2023)] ΕΕ4: Ανάπτυξη Λογισμικού για την Διαχείριση του Μουσείου και την Παροχή Ψηφιακής Ξενάγησης σε Φορητή Συσκευή του Επισκέπτη μέσω Τεχνολογίας RFIDΠ4.3 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο λογισμικό διαχείρισης των ευρημάτων ροής κίνησης και ενδιαφέροντος των επισκεπτών στους χώρους του μουσείου (28/03/2023)]. 

Με διάρκεια έως και τρεις (3) μήνες από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

16839/22.08.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

23/08/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

01/09/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.