Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

  • Ενότητα Εργασίας ΕΕ2. Προσαρμογή πλατφόρμας ReasonableGraph σε οντολογίες και λειτουργίες

Παραδοτέο Π2.2 Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (TAMO) του ΠΑΜΑΚ

Παραδοτέο Π2.5 Αξιολόγηση εγκατάστασης ΤΑΜΟ και ΚεΜΚΑ

Παραδοτέο Π2.9 Δημοσιευμένη ανακοίνωση με τα πρώιμα αποτελέσματα του συνεργατικού δικτύου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι η προσαρμογή και η εγκατάσταση της πλατφόρμας RG ως βασική πλατφόρμα διαχείρισης του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ., η οποία θα προσαρμοστεί και θα εγκατασταθεί ως Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (ΤΑΜΟ) στο ΠΑΜΑΚ (Π2.2). H εν λόγω εγκατάσταση θα αξιολογηθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές ελλείψεις ή και προβλήματα (Π2.5). Η ενότητα περιλαμβάνει ακόμη μια επιστημονική δημοσίευση σε βιβλιοθηκονομικό συνέδριο για τα πρώιμα αποτελέσματα του συνεργατικού δικτύου Μ.ΕΛ.Ο.Σ. (Π2.9).

  •  Ενότητα Εργασίας ΕΕ3. Τεκμηρίωση και ανάπτυξη πολιτιστικού αποθέματος

Παραδοτέο Π3.1 Αναφορά μεταφοράς μεταδεδομένων μουσικών συλλογών έργου από παλιά συστήματα σε ΤΑΜΟ και ΚεΜΚΑ

Παραδοτέο: Π3.2 Τεκμήρια εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης ερευνητικής ομάδας έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Παραδοτέο: Π3.3 Tεκμήρια διοργάνωσης workshops (παρουσιάσεις, παρουσιολόγιο, report διοργάνωσης, φωτογραφίες)

Παραδοτέο: Π3.4 Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου Ε. Πολίτη» της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση – μεταφορά των υπαρχόντων μεταδεδομένων και των ψηφιακών τους αντιτύπων, από τα παλιά συστήματα των φορέων στα ΤΑΜΟ και στο ΚεΜΚΑ (Π3.1). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση της ερευνητικής ομάδας του έργου, σε ζητήματα λειτουργίας της πλατφόρμας, μουσικής οντολογίας και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος στο Μ.ΕΛ.Ο.Σ. (Π3.2). Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα ξεκινήσει η διοργάνωση workshops (Π3.3) και η διαδικασία εμπλουτισμού του αποθέματος των μουσικών συλλογών του ΠΑΜΑΚ (Π3.4) με στόχο το τελικό παραδοτέο 3.500 μουσικών οντοτήτων.

 Διάρκεια σύμβασης:

Από την έγκριση της ανάθεσης μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30.09.2024, με αμοιβή ύψους 20.000€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

16837/22.08.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

23/08/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

01/09/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.