«Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ερευνητή στο έργο με τίτλο «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο, Ακρωνύμιο: NanoRoll και κωδικό ΟΠΣ : 5048498» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - « Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» με κωδικό ΟΠΣ 2335 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), με Φορέα Χρηματοδότησης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

  • Αποτελέσματα 1 έρευνας (Ενότητα Εργασίας 5 – Π5.3: Δοκιμές Μάρκετινγκ/ Έλεγχος Αγοράς, Π5.4: Έκθεση Αποτελεσματικότητας Εισόδου στην Αγορά. 
  • Συγγραφή Πλάνου Μάρκετινγκ ((Στρατηγική Μάρκετινγκ -Μίγμα Μάρκετινγκ, Στρατηγική Επικοινωνίας) , Ενότητα Εργασίας 5 – Π5.2: Επιχειρηματική Ανάλυση/ Μίγμα Μάρκετινγκ, Π5.3:Δοκιμές Μάρκετινγκ/ Έλεγχος Αγοράς, Π5.4: Έκθεση Αποτελεσματικότητας Εισόδου στην Αγορά, Π5.6 Δοκιμαστική Εφαρμογή Νέου Προϊόντος και Π5.7 Δοκιμαστική Εφαρμογή Νέου Προϊόντος (Έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής).
  • Συγγραφή Επιχειρηματικού Πλάνου Καινοτομίας, (Ενότητα Εργασίας 5 – Π5.7 Δοκιμαστική Εφαρμογή Νέου Προϊόντος (Έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμαστικής εφαρμογής).


Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι 10/10/2023, με αμοιβή ύψους 16.500€( δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

22313/24.10.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

25/10/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

08/11/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.