"Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α

Υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ακαδ. έτους 2022-2023. Ενέργειες Διοικητικής Υποστήριξης γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω της συνεχούς επικοινωνίας με φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς και μέλη ΔΕΠ με σκοπό τα παρακάτω (υποστήριξη 250 φοιτητών): 

• συγκέντρωση αιτήσεων φοιτητών/τριών για κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης.

• τοποθέτηση φοιτητών/τριών στους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής. 

• διεξαγωγή ενημερωτικών – συμβουλευτικών εκδηλώσεων για τους/τις φοιτητές/τήτριες πριν την έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης.

• σύνταξη καταστάσεων για κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης και για κάθε Τμήμα όπου αναφέρονται οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τήτριες, οι φορείς στους οποίους πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση, τα στελέχη των φορέων και τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που τους/τις επιβλέπουν, η πόλη που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, 

• συλλογή αξιολογήσεων ασκούμενων φοιτητών/τριών, φορέων και επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή/ήτριας.

• συλλογή ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου (απογραφικά – ergorama)

• διαχείριση συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

• συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας/συνεργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.

• αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς δυνητικούς φορείς υποδοχής φοιτητών με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης

Συμμετοχή στα Παραδοτέα: 

Π2.1 : Μηνιαία έκθεση υλοποίησης του παραχθέντος έργου. 

Με διάρκεια από 01/01/2023 έως και 31/10/2023 με αμοιβή ύψους 22.000€ (είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Β

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ακαδ. έτους 2022-2023. Ενέργειες Διοικητικής Υποστήριξης γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω της συνεχούς επικοινωνίας με φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς και μέλη ΔΕΠ με σκοπό τα παρακάτω (υποστήριξη 152 φοιτητών): 

• συγκέντρωση αιτήσεων φοιτητών/τριών για κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης.

• τοποθέτηση φοιτητών/τριών στους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής. 

• διεξαγωγή ενημερωτικών – συμβουλευτικών εκδηλώσεων για τους/τις φοιτητές/τήτριες πριν την έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης.

• σύνταξη καταστάσεων για κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης και για κάθε Τμήμα όπου αναφέρονται οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τήτριες, οι φορείς στους οποίους πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση, τα στελέχη των φορέων και τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που τους/τις επιβλέπουν, η πόλη που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, 

• συλλογή αξιολογήσεων ασκούμενων φοιτητών/τριών, φορέων και επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή/ήτριας.

• συλλογή ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου (απογραφικά – ergorama)

• διαχείριση συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

• συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας/συνεργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.

• αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς δυνητικούς φορείς υποδοχής φοιτητών με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και οργάνωση δράσεων δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης

Συμμετοχή στα Παραδοτέα: 

Π2.1  : Μηνιαία έκθεση υλοποίησης του παραχθέντος έργου. 

Με διάρκεια από 01/01/2023 έως και 31/10/2023 με αμοιβή ύψους 19.000€ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Γ

Περιγραφή έργου/ καθήκοντα 

• σύνδεση με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Εργόραμα εισαγωγής απογραφικών στοιχείων εισόδου και εξόδου των φοιτητών που πραγματοποιούν την Πρακτική τους άσκηση.

• σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ για την εύρεση των θέσεων πρακτικής.

• σύνδεση με το φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου για την άντληση στοιχείων των φοιτητών.

• επεξεργασία των δεδομένων στο παλιό πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ για την εξαγωγή τους σε ηλεκτρονική μορφή σε πρώτο βαθμό και σε ύστερο για την εισαγωγή τους σε νέο πληροφοριακό σύστημα για όσα από αυτά χρειάζονται.

• προετοιμασία φορμών επικοινωνίας για τη διευκόλυνση συλλογής δεδομένων.

• διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων του Γραφείου (υφιστάμενα και μελλοντικά) με τον καθορισμό της πολιτικής ασφάλειας των δεδομένων, της διαχείρισης αυτών καθώς και της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε περιοδική βάση.

• υλοποίηση της διασύνδεσης του Γραφείου με όλα τα προαναφερθέντα πληροφοριακά συστήματα σε πραγματικό χρόνο

• ψηφιοποίηση όλων των εργασιών του Γραφείου για τον καλύτερο συντονισμό τους αλλά και της βελτίωσης του χρόνου απόκρισης στα αιτήματα και της μείωσης των σφαλμάτων. 

Συμμετοχή στο Παραδοτέο:  

Π2.1 : Μηνιαία έκθεση υλοποίησης του παραχθέντος έργου.

Με διάρκεια από 01/01/2023 έως και 31/10/2023 με αμοιβή ύψους, 7.500€ (εφτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση για ακύρωση της διαδικασίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου

24042/15.11.2022

Κατάσταση

Ακυρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

16/11/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

30/11/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ακυρωθεί.