Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, Ακρωνύμιο: HapticSOUND

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο "Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, Ακρωνύμιο: HapticSOUND" και κωδικό ΟΠΣ 5066859, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» ,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Αξιοποίηση τεχνικών αισθητηριοκινητικής (sensorimotor learning) και μηχανικής μάθησης (machine learning) για την αναπαραγωγή ήχων στη βάση αναγνώρισης χειρονομιών και δακτυλισμών σε πραγματικό χρόνο. Μελέτη και ανάλυση με αξιοποίηση κατάλληλων τεχνικών (π.χ. Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων, Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου κ.ά.) για την ενσωμάτωση ευφυών τεχνικών στη διαδικασία εκπαίδευσης και αναγνώρισης, ώστε με κατάλληλη παραμετροποίηση να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης της εκτέλεσης των μουσικών κομματιών, ως μέρος του έργου HapticSOUND, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ενημέρωσης, Διάδρασης, Ψυχαγωγίας, ΥΕΕ3.3 Ανάπτυξη υποσυστήματος Διάδρασης Π3.4: Σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και μοντέλα μηχανικής μάθησης (SW) (Μ35, 25/4/23), Π3.6: Δημοσίευση συνέδριο/περιοδικό με κριτές (Δημοσίευση) (Μ40, 25/9/23).

Με διάρκεια 8 (οκτώ) μηνών από την έγκριση της ανάθεσης, με αμοιβή ύψους δυο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μέχρι τη λήξη του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

26096/06.12.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

07/12/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

21/12/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.