Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Ενότητα Εργασίας ΕΕ3. Τεκμηρίωση και ανάπτυξη πολιτιστικού αποθέματος 

Παραδοτέο: Π3.2 Τεκμήρια εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης ερευνητικής ομάδας έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Παραδοτέο: Π3.3 Tεκμήρια διοργάνωσης workshops (παρουσιάσεις, παρουσιολόγιο, report διοργάνωσης, φωτογραφίες)

Παραδοτέο: Π3.4 Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου Ε. Πολίτη» της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ

Παραδοτέο: Π3.10 Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου Ε. Πολίτη» της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση της ερευνητικής ομάδας του έργου, σε ζητήματα λειτουργίας της πλατφόρμας RG μουσικής οντολογίας και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος στο Μ.ΕΛ.Ο.Σ. (Π3.2). Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα ξεκινήσει η διοργάνωση workshops (Π3.3) και η διαδικασία εμπλουτισμού του αποθέματος των μουσικών συλλογών του ΠΑΜΑΚ (Π3.4) με στόχο το τελικό παραδοτέο 3.500 μουσικών οντοτήτων καθώς και η συμμετοχή σε δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές και με έκδοση των πρακτικών) από την ερευνητική ομάδα του έργου που θα απευθύνεται στη μουσική - μουσικολογική ή/και στη βιβλιοθηκονομική - αρχειονομική κοινότητα σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του συνεργατικού δικτύου Μ.ΕΛ.Ο.Σ. (Π3.10).

Διάρκεια σύμβασης:

• Από 1η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30.09.2024, με αμοιβή ύψους 10.000€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σε περίπτωση παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

26108/06.12.2022

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

07/12/2022 (00:00)

Λήξη Υποβολών

21/12/2022 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.