"Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5131962

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Περιγραφή έργου/ Καθήκοντα

Η θέση της Διοικητικής Υποστήριξης Προθερμοκοιτίδας προϋποθέτει τη συνεργασία με τον Υπεύθυνο της προθερμοκοιτίδας αναφορικά με τα θέματα που διαπραγματεύεται η προθερμοκοιτίδα (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους δυνητικά ωφελούμενους, συντονισμό των εξωτερικών σχέσεων του Επιταχυντή, ανάπτυξη/αξιοποίηση του δικτύου εξωτερικών συνεργατών του), ανάπτυξη και τροφοδοσία ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου για τη σύνταξη του φακέλου στελέχωσης της προθερμοκοιτίδας, επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους συνεργάτες του επιταχυντή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που θα εκπορεύονται από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

 Συμμετοχή στο παραδοτέο

Π22: ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Με διάρκεια από 01/03/2023 έως και 31/10/2023, με αμοιβή ύψους 14.520€ (δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1688/19.01.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

20/01/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

03/02/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.