"Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" και κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5131962

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Περιγραφή έργου/ Καθήκοντα

Η θέση του Συμβούλου Προθερμοκοιτίδας αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους δυνητικά ωφελούμενους επί θεμάτων:  αξιοποίησης επιχειρηματικών ιδεών, ανάπτυξης Marketing Plan, διαμόρφωσης Business Plan, σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και επιχορήγησης, ανάπτυξης δικτύου προμηθευτών, ανάπτυξης πελατολογίου, έρευνας αγοράς κτλ., Επιπλέον, εμπεριέχει την οργάνωση διαδικασιών παροχής συμβουλευτικού έργου για την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών και σχημάτων και την οργάνωση και αξιοποίηση δικτύου συμβούλων και επιχειρηματιών.

Συμμετοχή στο παραδοτέο

  • Π23: ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Με διάρκεια από 01/04/2023 έως και 31/10/2023, με αμοιβή ύψους 16.248,75€ (δεκαέξι χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

2730/31.01.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

01/02/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

15/02/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.