«Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο», Ακρωνύμιο : NanoRoll, Κωδικός ΟΠΣ : 5048498

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ερευνητή στο έργο με τίτλο «Μεγάλης έκτασης νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και με την συνεχή νανοεκτυπωτική λιθογραφική μέθοδο, Ακρωνύμιο: NanoRoll και κωδικό ΟΠΣ : 5048498» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας : Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - « Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» με κωδικό ΟΠΣ 2335 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), με Φορέα Χρηματοδότησης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Το έργο αφορά την καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με μακροσκοπικές νανοδομημένες λειτουργικές επιφάνειες κατασκευασμένες με συνδυασμό λιθογραφίας λέιζερ και λιθογραφικής μεθόδου νανοτυπίας. O/η ερευνητής/ήτρια Α4 θα συμβάλει στο σχεδιασμό και εφαρμογή του πλάνου επικοινωνίας του έργου.

 Παραδοτέα:   

  • Σχεδιασμός της επικοινωνίας του προϊόντος με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, Ενότητα Εργασίας 5 – Π5.2: Επιχειρηματική Ανάλυση/ Μίγμα Μάρκετινγκ , Π5.3:Δοκιμές Μάρκετινγκ/ Έλεγχος Αγοράς
  • Υλοποίηση, Αναλύσεις, και Συγγραφή Αποτελεσμάτων 2 ερευνών (δείγμα 50 επιχειρήσεις), Ενότητα Εργασίας 5 –Π5.3:Δοκιμές Μάρκετινγκ/ Έλεγχος Αγοράς, Π5.4: Έκθεση Αποτελεσματικότητας Εισόδου στην Αγορά
  • Συγγραφή και την προετοιμασία των παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων σε συνέδρια (Ενότητα Εργασίας 5 - Π5.5: Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια)


Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης και έως 30/09/2023, με αμοιβή ύψους 1.500€ (χίλια πεντακόσια Ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε, εδώΑριθμός Πρωτοκόλλου

7411/17.03.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

18/03/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

01/04/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.