Ερευνητική επιχορήγηση για το Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων - Βασική Έρευνα Η' Κύκλος

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον Η’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με την 11/12.04.2023 απόφαση της Συγκλήτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, αντιπροσωπεύοντας επαρκώς όλα τα ερευνητικά πεδία που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος εκτός από τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής του Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων Βασικής Έρευνας που προκηρύσσεται. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας μίας συμμετοχής ανά μέλος, αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει το μέλος ως Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Χρηματοδότησης τυγχάνουν ερευνητικές προτάσεις οι οποίες δύναται να παράγουν (διαζευκτικά): (1) προκαταρκτικά δεδομένα απαραίτητα στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, (2) ενδιάμεσα αποτελέσματα (working papers) και δεδομένα, (3) μετρήσιμο αυτοτελές αποτέλεσμα (π.χ. δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο), (4) Παρουσίαση – διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της διοργάνωσης ημερίδας.

Προσοχή

Σημειώνεται ότι οι υποβολές που δεν προέρχονται από το ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (example@uom.gr ή example@uom.edu.gr) δεν θα θεωρούνται έγκυρες και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

2/2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

02/05/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

01/06/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.