ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: “ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο του Κανονισμού, πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι: 

α) Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος εκτός από τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής του Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία που προκηρύσσεται.

β) Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις και δεν προέρχονται από ιδρυματικό e-mail θα απορριφθούν κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας της υποβαλλόμενης ερευνητικής πρότασης.

γ) Συμπληρωματικά της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να υποβληθούν με τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου (.zip ή .rar) τα κάτωθι:

1.      Βιογραφικό σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου

2.      Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης (για το σχετικό υπόδειγμα, πατήστε εδώ)

3.      Συναφές επιστημονικό έργο και λοιπό υποστηρικτικό υλικό (π.χ. ερευνητικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, διακρίσεις) που θα συντελέσει στην πληρέστερη αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής πρότασης

4.      Υπεύθυνη δήλωση ότι η πρόταση δεν χρηματοδοτείται ή έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει και αποστείλει στο proelke@uom.edu.gr,

τον "Πίνακα Επικαιροποίησης Στοιχείων":

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ.docx (live.com)

Αριθμός Πρωτοκόλλου

26673/14.11.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

14/11/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

26/01/2024 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.