«Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ», κωδικός ΟΠΣ (MIS) 6003743

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» της Πράξης «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003743, ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» για τη πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων, Τεχνικών Συμβούλων, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

• Π2.1. Μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για τις ενέργειες υποστήριξης των έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή”

• Π2.2. Ετήσιες εκθέσεις αναφοράς για τις ενέργειες υποστήριξης των έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή”

για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης (και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 01ης/01/2024) και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης, μέχρι τη λήξη του έργου, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου, με αμοιβή που θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

28799/05.12.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

06/12/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

15/12/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.